FOMEPIZOLE

  • FOMEPIZOLE

    FOMEPIZOLE موارد مصرف: این دارو در درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول به  تنهایی یا همراه با همودیالیز به  کار…

    بیشتر بخوانید »