CHLORAL HYDRATE

  • CHLORAL HYDRATE

    CHLORAL HYDRATE موارد مصرف: این دارو به  عنوان خواب آور و آرام بخش برای مصارف کوتاه مدت و به  عنوان آرام بخش و خواب آور…

    بیشتر بخوانید »