MILRINONE

  • MILRINONE

    MILRINONE موارد مصرف: این دارو در کنترل کوتاه مدت نارسایی شدید قلب که به سایر درمان ها پاسخ نمی دهد و در…

    بیشتر بخوانید »