MEXILETINE

  • MEXILETINE

    MEXILETINE موارد مصرف: این دارو برای درمان آریتمی بطنی مخاطره آمیز از جمله تاکی کاردی بطنی مصرف می شود. هشدارها 1- در صورت…

    بیشتر بخوانید »