METHYLDOPA

  • METHYLDOPA

    METHYLDOPA موارد مصرف: متیل دوپا در کنترل پرفشاری خون همراه دارو های مدر مصرف می شود. موارد منع مصرف: در بیماری فعال کبد…

    بیشتر بخوانید »