CARVEDILOL

  • CARVEDILOL

    CARVEDILOL موارد مصرف: این دارو در درمان نارسایی قلبی خفیف تا شدید با منشأ ایسکمیک یا کاردیومیوپاتیک به همراه دیگوکسین،…

    بیشتر بخوانید »