ROMIPLOSTIM

  • ROMIPLOSTIM

    ROMIPLOSTIM موارد مصرف: این دارو برای درمان پورپوررای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک حاد در بیمارانی که طحال آنها برداشته شده و به…

    بیشتر بخوانید »