METHYLENE BLUE

  • METHYLENE BLUE

    METHYLENE BLUE مــــــوارد مصـــرف: متیــــلن بلو در درمـــــان مت هموگلوبینمی کاربرد دارد. موارد منع مصرف: در صورت ابتلا به کمبود آنزیم G 6PD…

    بیشتر بخوانید »