FIBRINOGEN

  • FIBRINOGEN

    FIBRINOGEN موارد مصرف: فیبرینوژن برای کنترل خونریزی همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر که در حالاتی مانند جداشدن زودرس جفت،…

    بیشتر بخوانید »