ETHERIFIED STARCH

  • ETHERIFIED STARCH

    ETHERIFIED STARCH موارد مصرف: این فراورده برای افزایش و حفظ حجم خون در شوک های ناشی از سوختگی یا سپتی سمی یا…

    بیشتر بخوانید »