DABIGATRAN

  • DABIGATRAN

    DABIGATRAN موارد مصرف: دابیگاتران در پیش گیری از ترومبوآمبولی وریدی، پس از جراحی های جایگزینی کامل لگن و یا زانو استفاده می شود.…

    بیشتر بخوانید »