ALBUMIN

  • ALBUMIN

    ALBUMIN موارد مصرف: آلبومین در درمان فوری یا تحت حاد کمی حجم خون همراه یا بدون شوک، کمی پروتئین خون، در…

    بیشتر بخوانید »