AMINOGLYCOSIDESIS

 • TOBRAMYCIN

  TOBRAMYCIN موارد مصـــرف: توبرامایســــین در درمـــــان سپتی سمی و سپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونت های دستگاه عصبی مرکزی، عفونت مجاری صفراوی،…

  بیشتر بخوانید »
 • PAROMOMYCIN

  PAROMOMYCIN موارد مصرف: پارومومایسین از راه خوراکی در درمان عفونت های تک یاخته ای مانند آمیبیاز رود‌ه ای مصرف می شود. این دارو همچنین برای…

  بیشتر بخوانید »
 • NEOMYCIN

  NEOMYCIN موارد مصرف: به  صورت خوراکی برای استریل کردن روده ها قبل از عمل جراحی مصرف می شود. موارد منع مصرف: در…

  بیشتر بخوانید »
 • GENTAMICIN

  GENTAMICIN موارد مصرف: جنتامایسین در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی حساس در عفونت هایی مانند سپتی سمی و سپسیس نوزادان،…

  بیشتر بخوانید »
 • AMIKACIN

  AMIKACIN موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی و سایر ارگانیسم های مقاوم به جنتامایسین…

  بیشتر بخوانید »